Digital Farming – Data verwerking

English below

Data verwerking

Dit tweede deel van de serie over het project Digital Farming NHN gaat over data verwerking. Welke informatie wordt verzameld en wat gebeurt er naderhand mee?

Bodemkaarten en taakkaarten

Er wordt op verschillende manieren informatie verzameld om precisielandbouw toe te kunnen passen. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van bodemkaarten en taakkaarten. Uitleg bodemkaarten

Het bedrijf RH3S doet grondonderzoek met een speciale sensor waar naderhand bodemkaarten van gemaakt kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te verminderen. Het is echter ook mogelijk om de verkregen informatie meteen om te zetten naar taakkaarten. Eddie Loonstra vertelt in dit deel van Digital Farming NHN hoe dat allemaal in zijn werk gaat.

Ontwikkeling van algoritmes

Ook de Hogeschool Inholland werkt mee aan Digital Farming NHN.
We spreken Kristel van Ammers die een bijzondere plek inneemt inKristel van Ammers dit project. Zij begeleidt studenten die werken aan de ontwikkeling van algoritmes en daarnaast werkt ze in deeltijd bij Vertify. Kristel vertelt onder meer hoe belangrijk het is om goed samen te werken met de boer. Wat verwacht een boer van het algoritme?
Student Mathematical Engineering, Michael Bultema werkt aan een algoritme dat onkruid kan herkennen. Hij laat in het Robotica Lab in Alkmaar zien hoe ver hij hiermee is. Het belang van kwalitatief goed beeldmateriaal wordt hierdoor meteen duidelijk.

Uitleg terminals in landbouwwerktuig

Serie

Om een goed beeld te geven hoe dit project verloopt maken we een serie hierover. In deel 1 vertellen bollenteler Stef Ruiter van J.C.J. Ruiter Wever uit Andijk, Sander Dekker van Agrotheek en Pieter Vlaar van Vertify over hun ervaringen.

Binnenkort deel 3. Wil je op de hoogte blijven, volg ons dan op Linkedin.

Zie ook:
Digital Farming – de uitdaging (deel 1)
Klimaatvriendelijk boeren met eTrac en Silphie

Digital Farming – Data processing

Data processing

This second part of the series about the project Digital Farming NHN is about data processing. What information is collected and what is done with this information afterwards?

Soil maps and task cards

In order to apply precision agriculture, informations is collected in various ways. For example, soil maps and task maps are used. With a special sensor the company RH3S conducts soil research, that afterwards can be used to make soil maps. However, it is also possible to immediately convert the obtained information into task cards. In this part of Digital Farming NHN, Eddie Loonstra explaines how this works.

Development of algorithms

University of Applied Sciences, Inholland is also participating in Digital Farming NHN. We’re speaking with Kristel van Ammers who occupies a special place in this project. She is guiding students who work on the development of algorithms and she also works part-time at Vertify. Kristel explains, among other things, how important it is to collaborate with the farmer. What does a farmer expect from the algorithm?
Mathematical Engineering student, Michael Bultema is working on an algorithm that can recognize weeds. In the Robotics Lab in Alkmaar he shows the progress. Immediately the importance of high-quality visual material becomes obvious.

Series

To sketch a picture how this project is progressing, we’re making a series about it. In part 1 bulb grower Stef Ruiter of J.C.J. Ruiter Wever from Andijk, Sander Dekker from Agrotheek and Pieter Vlaar from Vertify tell about their experiences.

Coming soon part 3. If you want to stay informed, follow us on Linkedin.

Also interesting:
Digital Farming – the challenge (part 1)
Natural farming helps biodiversity