Digital Farming – Plaatsspecifiek toepassen

English below

Plaatsspecifiek toepassen

Het derde deel van deze serie gaat over de spuittechnologie, die het mogelijk maakt om plaatsspecifiek en plantspecifiek middelen toe te passen. Daarnaast wordt duidelijk waarom het voor boeren belangrijk is hun werkwijze aan te passen.

Spuitmond

Spuittechnologie

Binnen dit project is gezocht naar een manier hoe de juiste middelen op de juiste plek aangebracht kunnen worden. Om dit goed voor elkaar te krijgen zijn er veel testen nodig geweest. Inmiddels is een systeem ontwikkeld waarbij door gebruik van een snelle computer de informatie zo snel verwerkt kan worden dat de spuitmonden (klepjes) 100 keer per seconde open en dicht kunnen gaan.

databronnen

Databronnen

De informatie uit de verschillende databronnen is van groot belang bij het gebruik van deze technologie. Denk hierbij aan de gegevens vanuit bodemonderzoek, satellietbeelden, foto’s etc. Voor een agrariër is interessant dat de informatie zowel real-time als naderhand verwerkt kan worden. ‘Want de boer van de toekomst zal steeds meer gaan putten uit de verschillende databronnen om zijn gewas beter te snappen en beter te kunnen gaan verzorgen, aldus Peter Millenaar van BB Leap.

Peter Millenaar van BB Leap

Vitaler gewas

‘De insteek voor het project Digital Farming NHN is om een vitaler gewas te kunnen kweken’, vertelt Pim Sturm van . Dat houdt in dat er niet alleen minder chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt moeten worden, maar ook minder groene middelen en bladmeststoffen.Vitaler gewas
Met behulp van deze spuittechnologie kunnen boeren hun gewassen gerichter behandelen, met als doel het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van de gewassen. Het plaatsspecifiek toepassen van middelen biedt boeren de mogelijkheid om efficiënter en duurzamer te werken, waarbij ze rekening houden met de gesteldheid van verschillende delen van hun land en de specifieke behoeften van individuele planten.

aardappelopslag

Serie

In deze serie gaan we dieper in op de voordelen van digitaal boeren en hoe de innovatieve benadering binnen het project Digital Farming NHN boeren kan helpen bij het optimaliseren van hun landbouwpraktijken. In deel 1 vertellen bollenteler Stef Ruiter van J.C.J. Ruiter Wever uit Andijk, Sander Dekker van Agrotheek en Pieter Vlaar van Vertify https://www.vertify.nl/ over hun ervaringen.
In deel 2 leggen Eddie Loonstra van RH3S en Kristel van Ammers werkzaam bij het Lectoraat Robotica bij Hogeschool Inholland uit wat er komt kijken bij het maken van respectievelijk bodemkaarten en algoritmes.

precisiespuiten bij aardappelenWil je op de hoogte blijven, volg ons dan op Linkedin.

Zie ook:
Digital Farming – data verwerking (deel 2)
Digital Farming – de uitdaging (deel 1)

Digital Farming Applying site-specific techniques

Applying Site-Specific Techniques

The third part of this series focuses on spray technology, which enables the application of products in a site-specific and plant-specific manner. Additionally, it becomes clear why it is important for farmers to adapt their practices.

Spray Technology

SpuitmondWithin this project, a method was sought to apply the right substances in the right places. Achieving this required numerous tests. Currently, a system has been developed where information can be processed rapidly by using a fast computer, allowing the spray nozzles (valves) to open and close 100 times per second.

Data Sourcesdatabronnen

The information from various data sources is crucial for the use of this technology. This includes data from soil research, satellite images, photos, and more. For farmers, it is interesting that the information can be processed both in real-time and afterwards. “Because the farmer of the future will increasingly draw on various data sources to better understand and care for their crops,” says Peter Millenaar of BB Leap.

Peter Millenaar van BB Leap

Healthier Crops

“The objective of the Digital Farming NHN project is to cultivate healthier crops,” explains Pim Sturm of contracting company Sturm Jacobs. This means not only reducing the use of chemical pesticides but also minimizing green substances and foliar fertilizers. With the help of this spray technology, farmers can treat their crops more precisely, aiming to improve the health and vitality of the plants. Applying substances in a site-specific manner provides farmers with the opportunity to work more efficiently and sustainably, taking into account the conditions of different parts of their land and the specific needs of individual plants.aardappelopslag

Series

In this series, we delve deeper into the benefits of digital farming and how the innovative approach within the Digital Farming NHN project can assist farmers in optimizing their agricultural practices. In part 1 bulb grower Stef Ruiter of J.C.J. Ruiter Wever from Andijk, Sander Dekker from Agrotheek and Pieter Vlaar from Vertify tell about their experiences. In part 2 Eddie Loonstra of RH3S and Kristel van Ammers working at the Lectoraat Robotica Inholland University of Applied Sciences explain what is involved in creating soil maps and algorithms, respectively.

precisiespuiten bij aardappelenIf you want to stay informed, follow us on Linkedin.

Also interesting:
Digital Farming – Data processing (part 2)
Digital Farming – the challenge (part 1)