Duurzaam transport met waterstof

English below

Duurzaam transport kan waterstof tanken in Alkmaar

Sinds medio januari is het mogelijk om in Alkmaar waterstof te tanken, een cruciale stap voorwaarts in de transitie naar duurzaam transport. Dit tankstation bedient niet alleen personenauto’s, maar ook bestelbussen en vrachtwagens. Met de komst van zero-emissiezones wordt de overstap naar CO2-neutrale voertuigen steeds urgenter voor transportbedrijven.Waterstof helpt de overgang naar duurzaam transport

Hydrogen Valley

Dit initiatief is slechts een van de vele projecten die plaatsvinden in Noord-Holland Noord. Het ontwikkelingsbedrijf NHN is één van de partijen die werkt aan verduurzaming van de transportsector in Noord-Holland noord.Als erkenning voor deze voortdurende inspanningen hebben het Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland Noord de status van Hydrogen Valley ontvangen van de Europese Unie.

Groene Waterstof

NXT Mobility biedt groene waterstof aan, geproduceerd uit groen gas. Het streven is om straks groene waterstof rechtstreeks van windmolens te betrekken, in lijn met het programma Duwaal. Dit deel van het project is echter nog in ontwikkeling. Vrachtwagens tanken waterstof op 350 bar

Samenwerking voor verandering

Verschillende stakeholders hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om dit tankstation te realiseren. Marlies van Dijk van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Frank Brandsen van de New Energy Coalition en Frank Brandsen van New Energy CoalitionErik Metselaar van NXT Mobility belichten wat er nodig is geweest om dit te bereiken. Het doorbreken van de ‘kip en ei’ situatie is essentieel, aangezien het ontbreken van tankstations de adoptie van waterstofvoertuigen belemmert. Erik Metselaar van NXT Mobility Het doel is om in de komende jaren een uitgebreid netwerk van waterstoftankstations te creëren, waardoor de klimaatdoelstellingen voor 2050 haalbaar worden.

Ervaringen met rijden op waterstof

René Helmhout rijdt in een waterstof bestelbus van HB Adviesbureau Om de verschillen tussen rijden op waterstof en traditionele brandstoffen te begrijpen, spraken we met René Helmhout van HB Adviesbureau, die uit eigen ervaring kan vertellen wat de voordelen zijn van rijden op waterstof.

Zie ook:
Energietransitie kan alleen slagen met opslag
Waterstof de docu

Sustainable transport with hydrogen

Sustainable transport can refuel with hydrogen in Alkmaar

Since mid-January, it’s possible to refuel with hydrogen in Alkmaar, a crucial step forward in the transition to sustainable transport. This filling station serves not only passenger cars but also delivery vans and trucks. With the introduction of zero-emission zones, the switch to CO2-neutral vehicles is becoming increasingly urgent for transport companies.Waterstof helpt de overgang naar duurzaam transport

Hydrogen Valley

This initiative is just one of the many projects taking place in Noord Holland North. Het ontwikkelingsbedrijf NHN is één van de partijen die werkt aan verduurzaming van de transportsector in Noord-Holland noord.In recognition of these ongoing efforts, the North Sea Canal area and Noord Holland North have received the Hydrogen Valley status from the European Union.

Green hydrogen

NXT Mobility provides green hydrogen, produced from green gas. The aim is to source green hydrogen directly from wind turbines in the future, in line with the Duwaal program. However, this part of the project is still under development. Vrachtwagens tanken waterstof op 350 bar

Collaboration for change

Various stakeholders have worked intensively over the past years to realize this filling station. Marlies van Dijk from the Noord Holland North Development Company, Frank Brandsen van New Energy CoalitionFrank Brandsen from the New Energy Coalition and Erik Metselaar from GP Groot highlight what has been necessary to achieve this.Erik Metselaar van NXT Mobility Breaking the ‘chicken and egg’ situation is essential, as the lack of filling stations hinders the adoption of hydrogen vehicles. The goal is to create an extensive network of hydrogen filling stations in the coming years, making the climate targets for 2050 achievable.

Experiences with driving on Hydrogen

René Helmhout rijdt in een waterstof bestelbus van HB AdviesbureauTo understand the differences between driving on hydrogen and traditional fuels, we spoke with René Helmhout from HB Adviesbureau, who can share from personal experience the benefits of driving on hydrogen.

Also interesting:
The energy transition needs storage to succeed
Hydrogen the documentary