Natuurlandbouw beter voor biodiversiteit


(English below)

Verlies van biodiversiteit is één van de milieuthema’s waar we met z’n allen aan moeten werken. Natuurlijk wordt er veel gedebatteerd en er worden veel onderzoeken gedaan, maar het is een race tegen de klok. Of zijn er al oplossingen die we ook al echt in kunnen zetten? Het antwoord is ja, we kunnen bijvoorbeeld meer gaan werken met een vorm van landbouw die biodiversiteitsverlies tegen gaat.

Wat is natuurlandbouw

Natuurlandbouw is een vorm van landbouw die zoals de naam al aangeeft dicht bij de natuur staat, een vorm van landbouw waar ecologische principes gebruikt worden. Dat klinkt als een oplossing waar menige boer voor warm zal lopen. Alleen, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Want wanneer je als natuurboer gaat werken maak je gebruik van ecosysteemdiensten die de natuur zelf biedt. Insecten, vogels en of andere dieren zoals bijvoorbeeld schapen. Ons economische systeem zit echter zo in elkaar dat dit heel lastig door te berekenen is en daar zit het probleem.

Bij op boekweit

Het belang van akkerkruiden

Door de monocultuur en de intensieve landbouw zie je op de meeste landbouwgronden nog maar één gewas staan. Gelukkig zien we tegenwoordig wel steeds vaker een rand met wilde weidebloemen langs de kant, een akkerrand. Het kan echter ook anders. Natuurboer Marcel van Silfhout van de stichting ‘Graangeluk’ heeft akkerkruiden tussen zijn graan staan. akkerkruidenWaarom? Vroeger groeiden er altijd akkerbloemen tussen het graan. Hier kwamen veel bijen, hommels en allerlei andere insecten op af. Waardoor er ook veel vogels rondom de graanvelden te vinden waren. Dit zorgt voor een natuurlijk ecosysteem. “Dat ecosysteem, dat wil ik weer terug want daar heb je weer bodemlevenverrijking mee, je krijgt weer vruchtbaarheid, je kunt hier je streekvoedsel op kwijt” zegt Marcel. Hij heeft daardoor ook geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen nodig.

bij op boekweit close

Historische streekgranenstreekgranen

Marcel boert in een gebied rond Wageningen, Renkum en Bennekom, de Veluwezoom. Op zijn graanvelden kan je oude streekgranen zoals Aalter troshaver, Veluws kruiprogge, Spelt, Zwarte Emmer, Rode Emmer, Grijs Brabants Zandboekweit en Zomergerst vinden. Deze granen doen het heel goed in dit gebied omdat dit een eeuwenoud landbouwgebied is.

zwarte emmer

Gescheperde schaapsdriften

Om de oude manier van landbouw echt recht te doen, werkt Marcel ook met gescheperde schaapskuddes. In het interview legt Marcel uit wat dat precies is.Marcel van Silfhout

Zie ook:
Circulariteit noodzaak voor behoud winstgevendheid

Natural farming helps biodiversity

The loss of biodiversity is one of the environmental subjects we all have to work on. Of course there is a lot of debate and a lot of research is done, but it’s a race against time. Or do we already have solutions we can actually put into action? The answer is yes. We can, for example, work more with a form of agriculture that prevents the loss of biodiversity.

Bij op boekweit

What is natural farming

Natural farming is a form of agriculture that, as the name implies, is close to nature, a form of agriculture that uses ecological principles. That sounds like a solution that many farmers will support. But of course it’s not that easy. For if you’re going to work as a natural farmer you’ll make use of ecosystem services nature itself provides. Insects, birds and other animals like for example sheep. However, our economic system is structured in a way which makes it very difficult to calculate this and that’s the problem.

 

akkerkruiden

The importance of field herbs

Because of monoculture and intensive agriculture you’ll see only one crop on most farming lands. Nowadays we do see more and more borders with wild meadow flowers alongside farmland, field edges. But it can be done differently. Natural farmer Marcel van Silfhout of the ‘Graangeluk‘ foundation has field herbs amongst his grain. Why? In the past field herbs always grew amongst the grain. This attracted a lot of bees, bumblebees and all kinds of other insects. As a result, many birds could be found around the grain fields. This creates a natural ecosystem. “I want that ecosystem back, because it gives you soil life enrichment again, you get fertility again, you can put your regional food on it”, says Marcel. Therefore he also doesn’t need to use any fertilizer of pesticides.  bij op boekweit close

Historic regional grain

Marcel is farming in an area around Wageningen, Renkum and Bennekom, the Veluwezoom in the Netherlands. On his wheat fields you´ll find old regional grains like Aalter raceme oat, Veluwe creeping rye, spelt, black emmer wheat, red emmer wheat, grey Brabant sandbuckwheat and summer barley. These grains grow very well in this area because this is an ancient agricultural area.

streekgranen

Guided sheepruns

To do justice to the old way of farming, Marcel also works with guided sheepruns. In the interview Marcel explains exactly what that is.

Also interesting:
Circularity is necessary to maintain profitability