Energietransitie kan alleen slagen met opslag


Energietransitie kan alleen slagen met opslag

English below

Duurzaam opgewekte energie kan niet altijd op het traditionele energienet, daarom moeten we die energie opslaan. Deze verloren energie zouden we later juist heel goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in de wintermaanden als er tekorten zijn aan groene energie. Bijkomend voordeel is dat dit het oude vertrouwde netwerk kan ontlasten en stabiliseren. Maar hoe sla je die energie lang genoeg op? Inovatieve ondernemers zien nieuwe mogelijkheden.

Documentaire

In deze documentaire laten we zien waar we staan op het gebied van energie opslag. We hebben een visueel overzicht gemaakt van diverse reeds mogelijke methodes. En gaan in gesprek met bedrijven die nieuwe opslag systemen ontwikkelen.
Deze documentaire geeft een objectief beeld met vooral inhoudelijke antwoorden op vragen die tijdens het kijken ontstaan. Hierdoor ontstaat een goed beeld over de verschillende mogelijkheden die energie opslag op dit moment biedt.

Energie opslagmeer               Delta21 Energie opslag meer

Een bijzonder project dat zich bezig houdt met energie opslag is Delta21. Het ontstond vanuit het idee de waterveiligheid te verbeteren. Nu is dit uitgegroeid tot een veelzijdige, toekomstbestendige oplossing met drie pijlers. Energie opslag, waterveiligheid én natuurherstel.
Door het gebruik van waterkracht kan energie opgeslagen worden in een meer. Delta21 kan op een milieuvriendelijke manier grote hoeveelheden energie genereren én milieuvriendelijk opslaan.

WindmolensProvincies

Ook de provincies in Nederland houden zich bezig met de energietransitie. Daarom hebben we gedeputeerden uit drie provincies gevraagd hoe zij kijken naar energie opslag. Ze vertellen over het belang van opslag en op welke manier zij innovatieve bedrijven ondersteuning bieden.

Energie opslaan in staalslakken

    Energie opslag in steen

Naast de opslag van elektriciteit is het nodig dat we manieren vinden om warmte op te slaan. Cesar Energy Storage heeft een methode ontwikkeld waardoor dit op een duurzame manier kan. Zij slaan warmte op in steen. Eerst is er een proefopstelling gebouwd waarmee bewezen is dat het werkt. Bij het Ecodorp in Boekel wordt het systeem nu neergezet om 36 woningen in de winter te verwarmen..

Elektriciteitscentrale wordt duurzamer

energiecentrale

In Nederland zijn we allemaal gewend dat er stroom uit het stopcontact komt. Eigenlijk staan we hier niet echt meer bij stil. Dit komt door een goed opgezet energienetwerk. Eén van de centrales uit dit netwerk is de Maxima Centrale van Engie. Deze gas gestookte centrale krijgt momenteel een upgrade. Zodat zij voorbereid zijn op een toekomst met duurzame energiebronnen.
Tijdens de rondleiding wordt goed duidelijk wat hier allemaal bij komt kijken.

Warmte verliesvrij bewaren en vervoeren        Olaf Adan bij de warmtebatterij

Warmte opslaan is een uitdaging op zich. Hoe mooi is het dan wanneer je de opgeslagen warmte ook nog verliesvrij kan vervoeren? De start-up Cellcius heeft hier een manier voor ontwikkeld. Zij kunnen op een milieuvriendelijke én betaalbare manier warmte transporteren. Met de warmtebatterij.

Ocean battery

Opslag in de zeebodem

Dat je energie goed kan opslaan met stuwdamtechniek is algemeen bekend. In het buitenland zijn daar mooie voorbeelden van. Daar kunnen ze gebruik maken van hoogteverschillen. De start-up Ocean Grazer heeft hier een variatie op bedacht. Een systeem waardoor dit ook op plekken zonder hoogteverschillen te gebruiken is. Met de Ocean Battery kan grootschalig energie opgeslagen worden van bijvoorbeeld offshore windmolenparken.

Ecovat

Ecovat

Energie in de vorm van warmte kan je ook ondergronds opslaan. Dat gebeurt bij Ecovat. Een intelligent systeem, het Ecovat, dat warmte langdurig op kan slaan en gebruikt wordt om hele woonwijken van warmte te voorzien.

Off the grid

Off the grid

Ondernemers willen best meer gebruik maken van duurzame energie zoals zon en wind. Dan moeten zij een eventueel overschot wel kwijt kunnen op het net. Omdat dit soms voor problemen zorgt heeft OTG Energy hier een oplossing voor bedacht. Zoveel mogelijk van je zelf opgewekte energie gebruiken. Je levert of vraagt pas van het net wanneer dat echt nodig is.

Ammoniak als energiedrager

Ammoniak als energiedrager

Er wordt gezegd dat we in Europa niet voldoende duurzame energie kunnen genereren. We hebben immers een groeiende energie behoefte. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we geen gebruik meer hoeven te maken van fossiele energie? We horen met grote regelmaat verhalen over waterstof. Het kan echter ook anders, zoals Proton Ventures laat zien. Duurzame energie importeren door deze te transporteren in de vorm van ammoniak.

Batterij met keukenzout              AquaBattery

Zelfs gewoon keukenzout kan gebruikt worden om energie op te slaan. Hiervoor heeft AquaBattery een systeem ontwikkeld. Volledig duurzaam met gebruik van water en zout. Deze opgeslagen energie kan naderhand als elektriciteit gebruikt worden.

Battolyser

Battolyser

Als laatste gaan we naar Battolyser Systems dat twee bestaande systemen heeft samengevoegd. Je moet er maar op komen. Zij kunnen hierdoor echter beter inspelen op de wensen van hun klanten. Ze voegen een batterij en een electrolyser samen en noemen het de Battolyser. De Battolyser kan ingezet worden om het energienet te stabiliseren. Iets wat tijdens de energietransitie hard nodig zal zijn.

In deze documentaire hebben we een aantal bijzondere opslagsystemen belicht. Er zijn echter nog meer mooie nieuwe ontwikkelingen. Het is helaas niet mogelijk om in één documentaire al deze systemen te belichten.

Zie ook:

Flevoland geeft ondernemers ruimte circulair te ondernemen
Waterstof de docu
Klimaatvriendelijk boeren met eTrac en Silphie

The energy transition needs storage to succeed

Follow us and join the conversation on Linkedin

Because not all sustainably generated energy can be used on the traditional energy grid, we have to store this energy. This ‘lost’ energy could be used really well later on. For example during the winter months when there is a shortage in green energy. An additional advantage is that this can relieve and stabilize the old trusted network. But how do you store that energy long enough? Innovative entrepreneurs see new possibilities.

Documentary

In this documentary we show where we stand in the field of energy storage. We have made a visual overview of various already possible methods. And we talk to companies that develop new storage systems. This documentary provides an objective picture with mainly substantive answers to questions that arise while watching. This gives you a good idea of the various options that energy storage currently offers.

Energy storage lake              Delta21 Energie opslag meer

Delta21 is a special project that deals with energy storage. Arisen from the idea to improve water safety. Now this has grown into a versatile, future-proof solution with three pillars. Energy storage, water safety and nature restoration. Using hydropower, energy can be stored in a lake. Delta21 can generate large amounts of energy in an environmentally friendly way and also store it in an environmentally friendly way.

WindmolensProvinces

Provinces in the Netherlands are also engaged in the energy transition. Therefore we asked delegates from three provinces how they view energy storage. They talk about the importance of storage and how they support innovative companies.

Storing heat in steel slags

    Energie opslag in steen

In addition to storing electricity, we need to find ways to store heat. Cesar Energy Storage has developed a method that makes this possible in a sustainable way. They store heat in stone, like basalt and steel slags. First, a test set-up was built to prove that it works. The system is now being installed at the Ecodorp in Boekel to heat 36 homes during winter.

Power plant becomes more sustainable

energiecentrale

In the Netherlands we’re all used to electricity coming from the socket. In fact, we don’t really think about this anymore. This is due to a well-designed energy network. One of the power stations in this network is Engie’s Maxima Power Station. This gas-fired power station is currently being upgraded. So that they are prepared for a future with sustainable energy sources. During the tour it becomes clear what is involved here.

Storing and transporting heat without waste     Olaf Adan bij de warmtebatterij

Storing heat is a challenge in itself. Then how nice is it if you can also transport the stored heat without waste? Start-up Cellcius has developed a way for this. They can transport heat in an environmentally friendly and affordable way. With the heat battery.

Ocean battery

Storage in the seabed

It’s well known that you can store energy with dam technology. Abroad there are nice examples of this. There they can use height differences. The start-up Ocean Grazer has come up with a variation on this. A system that makes it possible to use it in places without differences in height. With the Ocean Battery, energy can be stored on a large scale from, for example, offshore wind farms.

Ecovat

Ecovat

Energy in the form of heat can also be stored underground. That happens at Ecovat. An intelligent system, the Ecovat, that can store heat for a long time and is used to supply entire residential areas with heat.

Nature-friendly biobased battery

When it comes to energy storage, batteries are often thought of. Batteries
Biobased batterij are also being further developed. The innovative company SuWoTec has succeeded in developing a nature-friendly battery. A battery that doesn’t contain any rare and expensive metals. SuWoTec’s bio battery uses sand, salt, leaves and seaweed to store energy.

Off the grid

Off the grid

Entrepreneurs would like to make more use of sustainable energy such as sun and wind. But then they must be able to dispose of any surplus on the net. Because this sometimes causes problems, OTG Energy has come up with a solution. Use as much of your self-generated energy as possible. You only supply or request from the grid when it is really necessary.

Ammonia as an energy carrier

Ammoniak als energiedrager

It is said that we cannot generate enough sustainable energy in Europe. After all, we have a growing energy need. How can we ensure that we no longer have to use fossil energy? We regularly hear stories about hydrogen. However, it can also be done differently, as Proton Ventures shows. Import renewable energy by transporting it in the form of ammonia.

A battery with table salt            AquaBattery

Even ordinary table salt can be used to store energy. AquaBattery developed a system for this. Completely sustainable using water and salt. This stored energy can later be used as electricity.

Battolyser

Battolyser

Finally, we go to Battolyser Systems, where they’ve merged two existing systems. You just have to think of it. However, this allows them to respond even better to the wishes of their customers. They put a battery and an electrolyser together and call it the Battolyser. The Battolyser can be used to stabilize the energy grid. This will be very important during the energy transition.

In this documentary we have highlighted a number of special storage systems. However, there are even more beautiful new developments. Unfortunately, it is not possible to highlight all these systems in one documentary.

Also interesting:

Flevoland geeft ondernemers ruimte circulair te ondernemen
Waterstof de docu