Digital Farming – de uitdaging

English below

Digital Farming NHN

In Noord Holland wordt met het project Digital Farming NHN onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van digitale landbouw. Uiteenlopende partijen onderzoeken hoe ze samen tot een goed werkend systeem kunnen komen. Doel hierbij is de landbouw verder verduurzamen met gebruik van digitale hulpmiddelen.

Taakkaart precisietechnologie

Precisietechnologie

Door gericht te werken, hoeven er minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt te worden. Ook het gebruik van kunstmest kan hiermee verlaagd worden. In theorie klinkt dit prachtig maar in de praktijk heeft het best nog wat voeten in aarde. Bij de ontwikkeling van deze precisietechnologie wordt tegen verschillende uitdagingen aangelopen.

Digital Farming precisietechnologie

De uitdaging

Het is noodzakelijk dat de grond en de planten nauwgezet in beeld gebracht worden. Hier is kennis en specialistische apparatuur voor nodig. Kennis van de grond, kennis van planten en van eventuele ziektes. Dan is actuele informatie van de situatie ter plekke nodig om een weloverwogen beslissing te kunnen maken. Daarom wordt samengewerkt met verschillende disciplines en beroepsgroepen. In dit project wordt onder leiding van Greenport NHN en LTO Noord samengewerkt door verschillende agrarische bedrijven, een Hogeschool, een onderzoekscentrum, leveranciers van apparatuur, software ontwikkelaars etc.

Samenwerken Digital Farming

Serie

Om een goed beeld te geven hoe dit project verloopt maken we een serie waarin diverse deelnemers over hun ervaringen vertellen. In dit eerste deel komen bollenteler Stef Ruiter van J.C.J. Ruiter Wever uit Andijk, Sander Dekker van Agrotheek en Pieter Vlaar van Vertify aan het woord. De deelnemers zijn het er allemaal over eens dat digitalisering en precisietechnologie een uitstekend hulpmiddel zijn om een duurzame landbouw te garanderen.

Binnenkort komt deel 2. Wil je op de hoogte blijven, volg ons dan op Linkedin.

Agrarisch onderzoek

Zie ook:
Klimaatvriendelijk boeren met eTrac en Silphie
Natuurlandbouw beter voor biodiversiteit

Digital Farming – the challenge

Digital Farming NHN

In the Dutch province Noord Holland, the Digital Farming NHN project is conducting research into the possibilities of digital agriculture. Various participants are investigating how they can realise a well-functioning system together. The aim is to make agriculture more sustainable by using digital tools.

Taakkaart precisietechnologie

Precision technology

By working in a targeted manner, fewer crop protection products are needed. It can also reduce the use of fertilizers. Theoretically this sounds great, but in actual practice this isn’t that easy. The development of this precision technology faces several challenges.

Digital Farming precisietechnologie

The challenge

It is necessary that the soil and the plants are carefully mapped. This requires knowledge and specialist equipment. Knowledge of the soil, knowledge of plants and of possible diseases. Then, up-to-date information about the situation on site is needed to make a well-considered decision. That is why they’re collaborating with participants from various disciplines and professions. This project, under the leadership of Greenport NHN and LTO Noord, is a collaboration of various agricultural companies, a university of applied sciences, an agricultural research center, suppliers of equipment, software developers, etc.

Samenwerken Digital Farming

Series

To sketch a picture how this project is progressing, we’re making a series in which various participants talk about their experiences. In this first part bulb grower Stef Ruiter of J.C.J. Ruiter Wever from Andijk, Sander Dekker from Agrotheek and Pieter Vlaar from Vertify have their say. The participants all agree that digitization and precision technology are an excellent tool to ensure sustainable agriculture. Agrarisch onderzoek

Coming soon part 2. If you want to stay informed, follow us on Linkedin.

Also interesting:
The energy transition needs storage to succeed
Natural farming helps biodiversity