Van biogas naar superfood: Sustenso’s circulaire doorbraak


English below

Sustenso: Innovatie in duurzaamheid met biogas en algenkweek

De tuinbouwsector in Nederland krijgt een indrukwekkende, circulaire aanvulling, dankzij het inspirerende werk van Sustenso uit Alkmaar. Dit vooruitstrevende bedrijf zet groene reststromen om in biogas, wat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanzienlijk vermindert. Sustenso ontvangt droge en natte stromen groen afval voor de biogasproductieWat Sustenso echt bijzonder maakt, is hun innovatieve oplossing voor de CO2 die vrijkomt bij de productie van biogas: het dient als voeding voor micro-organismen, meer specifiek, micro-algen.

Acht jaar geleden had Hans van der Weide, de grondlegger van Sustenso, een visie om biogas te produceren uit groene reststromen. Hans van der Weide, grondlegger van SustensoIn samenwerking met Prof. Dr. Joost Teixeira de Mattos en Willem Bas, ontwikkelden ze een systeem waarin overtollige CO2 wordt ingezet voor de kweek van algen. Deze doorbraak verbindt de energietransitie direct met een baanbrekende verandering in ons voedselproductiesysteem.

Een samenwerking die vruchten afwerpt

Het begon allemaal met een ontmoeting tussen Hans en Prof. Dr. Joost Teixeira de Mattos. Prof. Dr. Joost Teixeira de MattosSamen brachten ze het idee tot leven om de overtollige CO2 van biogasproductie te gebruiken voor algenkweek. Willem Bas sloot zich aan bij het team en samen werkten ze hard aan de realisatie van een goed functionerende biogasfabriek. Vandaag de dag wordt het geproduceerde biogas direct in het gasnet gepompt, genoeg om een flinke woonwijk van gas te voorzien.

Innovatieve algenkweekProef installatie voor de algenkweek van Sustenso

De algenkweek van Sustenso is niet zomaar een bijzaak. Met een unieke demonstratie-installatie hebben ze bewezen dat een directe koppeling tussen CO2-afvang en algenkweek niet alleen mogelijk is, maar ook zeer effectief. De volgende stap? Een grootschalige fabriek die optimaal gebruik maakt van zonlicht in een speciaal ontworpen broeikas. Deze vooruitstrevende aanpak belooft een aanzienlijke impact op de duurzame voedselproductie.

Algen: De superfood van de toekomst

Algen, superfood van de toekomstAlgen zijn rijk aan essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vetzuren, antioxidanten en vitamines, en zullen uiteindelijk verwerkt worden in voedingssupplementen. Sustenso heeft zelfs een oplossing voor eventuele overtollige CO2: deze wordt vloeibaar gemaakt en kan als meststof in de akkerbouw worden gebruikt, waardoor een volledig circulair systeem ontstaat.

Toekomst in duurzaamheid

Sustenso blijft zich onvermoeibaar inzetten voor duurzame innovaties. Hun eerste project, de biogasfabriek, is inmiddels verkocht aan Engie, een toonaangevend energiebedrijf. Dit succesverhaal markeert slechts het begin van Sustenso’s impactvolle reis naar een duurzame toekomst. In de biovergisters wordt het groen afval omgezet naar biogas

Met hun pionierswerk laat Sustenso zien hoe creatieve oplossingen en samenwerking leiden tot grote stappen vooruit in zowel de energietransitie als de voedselproductie.

Zie ook:
De toekomst van de bloembollenteelt
Duurzaam transport met waterstof

From biogas to superfood: Sustenso’s circular breakthrough

Sustenso: Innovation in sustainability with biogas and algae cultivation

The horticulture sector in the Netherlands receives an impressive, circular boost thanks to the inspiring work of Sustenso from Alkmaar. Sustenso ontvangt droge en natte stromen groen afval voor de biogasproductieThis forward-thinking company converts green waste streams into biogas, significantly reducing dependence on fossil fuels. What truly sets Sustenso apart is their innovative solution for the CO2 released during biogas production: it serves as nourishment for microorganisms, specifically, microalgae.

Eight years ago, Hans van der Weide, the founder of Sustenso, had a vision to produce biogas from green waste streams. Hans van der Weide, grondlegger van SustensoIn collaboration with Prof. Dr. Joost Teixeira de Mattos and Willem Bas, they developed a system where excess CO2 is used for algae cultivation. This breakthrough directly connects the energy transition with a groundbreaking change in our food production system.

A fruitful collaboration

Prof. Dr. Joost Teixeira de MattosIt all started with a meeting between Hans and Prof. Dr. Joost Teixeira de Mattos. Together, they brought the idea to life to use the excess CO2 from biogas production for algae cultivation. Willem Bas joined the team, and together they worked hard to realize a well-functioning biogas plant. Today, the produced biogas is directly pumped into the gas network, enough to supply a substantial residential area with gas.

Innovative algae cultivation

Sustenso’s algae cultivation is not just a side project. Proef installatie voor de algenkweek van SustensoWith a unique demonstration installation, they have proven that a direct link between CO2 capture and algae cultivation is not only possible but also highly effective. The next step? A large-scale plant that makes optimal use of sunlight in a specially designed greenhouse. This forward-thinking approach promises a significant impact on sustainable food production.

Algae: The superfood of the future

Algen, superfood van de toekomstAlgae are rich in essential nutrients such as proteins, fatty acids, antioxidants, and vitamins, and will eventually be processed into dietary supplements. Sustenso even has a solution for any excess CO2: it is liquefied and can be used as fertilizer in agriculture, creating a fully circular system.

A sustainable future

Sustenso continues to tirelessly pursue sustainable innovations. Their first project, the biogas plant, has now been sold to Engie, a leading energy company. This success story marks just the beginning of Sustenso’s impactful journey toward a sustainable future.In de biovergisters wordt het groen afval omgezet naar biogas

Through their pioneering work, Sustenso demonstrates how creative solutions and collaboration lead to significant strides forward in both the energy transition and food production. Their work is an inspiration to everyone committed to a more sustainable world.

Also interesting:
The future of flower bulg cultivation
Sustainable transport with hydrogen