Waterstof de docu


Waterstof en de energietransitie

(English below)

We zitten midden in een energietransitie. Dat is hard nodig want we gebruiken met z’n allen steeds meer energie. Het wordt steeds duidelijker dat waterstof hier een belangrijke rol in gaat spelen. Maar wat kunnen we dan met waterstof en hoe ver zijn we daar nu dan eigenlijk mee? In Waterstof de docu is Business Channel One op onderzoek uitgegaan om antwoord te vinden op deze vragen.

Energietransitie van fossiel naar duurzame energie

Politiek gaat voor een groene waterstof economie

Ook vanuit de politiek komen berichten over waterstof. Europarlementariër Frans Vragen over energietransitie op het BinnenhofTimmermans wil de waterstof economie met de Green Deal versnellen. Minister Wiebes heeft een Nationaal Waterstof Plan opgesteld. Nederlandse parlementariërs van de coalitie partijen, VVD, CDA, D66 en de oppositiepartij PvdA, willen een versnelling van de productie van groene waterstof. In deze documentaire komen Matthijs Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA), William Moorlag (PvdA) en Mark Harbers (VVD) aan het woord. Welke ontwikkelingen zien zij met betrekking tot de inzet van groene waterstof? En waarom vinden zij dit belangrijk?

Interview met William Moorlag over waterstof

Groene,  grijze en blauwe waterstof Maxima Centrale

Bij waterstof wordt gesproken over groen, grijs of blauw. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

  • Grijze waterstof wordt gemaakt met behulp van aardgas. Hierbij komt CO2 vrij waardoor het gelijk staat aan grijze stroom. Het is dus vervuilend.
  • Blauwe waterstof wordt ook gemaakt met behulp van aardgas. Hierbij wordt echter de vrijgekomen CO2 opgevangen en opgeslagen. Hierdoor is blauwe waterstof minder vervuilend. Natuurlijk moet de opgeslagen CO2 niet alsnog in de atmosfeer terecht komen. Windmolens bij zonsondergang
  • Groene waterstof wordt gemaakt met behulp van duurzame energie. Dus uit zon en/of windenergie. Het voordeel hiervan is dat er totaal geen CO2 vrijkomt. Niet bij de productie van waterstof en ook niet wanneer de waterstof later wordt ingezet.

Innovatieve bedrijven spelen voortrekkersrol

Tijdens onze zoektocht zijn we gastvrij ontvangen bij verschillende bedrijven. Bedrijven die zich actief inzetten voor een waterstof economie. Bedrijven die op verschillende manieren mogelijkheden zien om CO2 te reduceren. En bij bedrijven die onderzoek doen naar wat geoptimaliseerd kan worden.

Zo werkt ‘Alles over waterstof‘ uit Arnhem (Gelderland) om de sociale acceptatie van waterstof te verbeteren. Zij leggen uit welke kansen waterstof allemaal biedt. Starttijd Alles over waterstof 01.25.

TNO in Petten (Noord-Holland) onderzoekt en werkt voor een duurzame energietransitie onder andere aan groene waterstof innovaties voor diverse toepassingen. Starttijd TNO 7.00.

Tieluk uit Friesland, laat zien dat we onze gebouwen veilig op waterstof kunnen verwarmen. Starttijd Tieluk 13.05.

Zonnewagen van H2arvesterH2arvester (Zuid-Holland) heeft een manier ontwikkeld waardoor boeren hun landbouwgrond dubbel kunnen gebruiken. Starttijd H2arvester 17.35.

Hygro en NXT Mobility werken beiden aan het project Duwaal in Noord-Holland. Een project waarbij waterstof wordt gegenereerd in een windmolen. Zij leggen uit waarom het belangrijk is om de hele keten mee te nemen in deze transitie. Starttijd Hygro 21.02 & NXT Mobility 25.04. NXT Mobility

Klaas Visser van TU Delft (Zuid-Holland) doet onderzoek of en hoe waterstof is in te zetten in de scheepvaart. Starttijd TU Delft 29.20.

Terwijl H2Fuel (Zuid-Holland) een manier heeft gevonden om waterstof in een vaste vorm op te slaan. Starttijd H2Fuel 34.08.Waterstof in vaste vorm

Hyet Hydrogen uit Arnhem (Gelderland) heeft een nieuwe compressor ontwikkeld waardoor minder opslagruimte nodig is. En zij kunnen ook waterstofgas filteren dat met aardgas gemengd is. Starttijd Hyet Hydrogen 40.00.

Bij Holthausen Clean Technology in de provincie Groningen worden bestaande (vracht)auto’s omgebouwd tot waterstof voertuig. Starttijd Holthausen Clean Technology 45.53.

Waterstof de docu

Al in het najaar van 2019 zijn we gestart met de productie en opnames van ‘Waterstof de docu’. Door Covid-19 heeft de productie lange tijd stil gelegen. Pas eind deze zomer hebben we de opnames kunnen afronden. Bij deze willen wij alle deelnemers danken voor hun gastvrijheid en hun geduld.

Zie ook:
Kunststof de grondstof
Flevoland geeft ondernemers ruimte circulair te ondernemen

 

Hydrogen the documentary

Hydrogen and the energy transition

We’re in the middle of an energy transition. That is needed for we all use more and more energy. It’s getting more obvious that hydrogen will play an essential role in this. But what can we do with hydrogen, and how far are we? Business Channel One has investigated to find answers.

Energietransitie van fossiel naar duurzame energie

Politicians go for a green hydrogen economy

There are also reports about hydrogen from politicians. With the Green Deal, Member of European Parliament, Frans Timmermans wants to speed up the hydrogen economy. Dutch Minister Wiebes has drawn up a National Hydrogen Plan. And members of Parliament of the coalition parties, VVD, CDA, D66, and the opposition party PvdA, want to speed up green hydrogen production. In this documentary, Matthijs Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA), William Moorlag (PvdA), and Mark Harbers (VVD) tell about hydrogen. Which developments do they see regarding the use of green hydrogen? And why do they think this is important.

Interview met William Moorlag over waterstof

Green, grey and blue hydrogen

Maxima Centrale

With hydrogen, there is talk of green, grey, and blue. But what does that mean?

  • Grey hydrogen is made with natural gas. During production, CO2 is released, which equates to grey electricity. So it is polluting.
  • Blue hydrogen is also made with natural gas. However, the released CO2 is captured and stored. Therefore the blue hydrogen is less polluting. Of course, the stored CO2 should not be released into the atmosphere. Windmolens bij zonsondergang
  • Green hydrogen is made with sustainable energy. So from sun and wind energy. The advantage is that no CO2 is released neither with hydrogen production nor when the hydrogen is used.

Innovative companies play a pioneering role

During our search, we were warmly welcomed at various companies. Companies that are actively committed to a hydrogen economy.  We also visited companies that see multiple opportunities to reduce CO2 emissions and companies researching what can be optimized.

The company ‘Alles over waterstof‘ (Everything about hydrogen) (Everything about hydrogen) is committed to improving hydrogen’s social acceptance. Alles over waterstof starts at 01.25.

TNOhttps://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/een-betrouwbaar-betaalbaar-en-rechtvaardig-energiesysteem/ researches and works for a sustainable energy transition on green hydrogen innovations for various applications. TNO starts at 7.00.

Tieluk shows that we can safely heat our buildings using hydrogen. Tieluk starts at 13.05.

Zonnewagen van H2arvesterH2arvester has developed a way for farmers to use their agricultural land twice. H2arvester starts at 17.35.

Hygro and NXT Mobility both work at project Duwaal. A project where hydrogen is generated in a windmill. They explain why it’s important to include the whole chain in this transition.
Hygro starts at 21.02 & NXT Mobility starts at 25.04. NXT Mobility

Klaas Visser of TU Delft researches if and whether hydrogen can be used in the shipping industry.
TU Delft starts at 29.20.

And H2Fuel found a way to store hydrogen in a crystallized form. H2Fuel starts at 34.08.Waterstof in vaste vorm

Hyet Hydrogen has developed a new compressor without moving parts. They can also filter hydrogen gas that is mixed with natural gas. Hyet Hydrogen starts at 40.00.

At Holthausen Clean Technology, existing (freight)trucks are converted into hydrogen vehicles. Holthausen Clean Technology starts at 45.53.

Hydrogen the documentary

We’ve started the production and recording of ‘Hydrogen the documentary’ in the autumn of 2019. Due to Covid-19, production has been halted for a long time. We were able to finish the recordings at the end of this summer. We want to thank all participants for their hospitality and patience.

Also interesting:
Kunststof de grondstof
Flevoland geeft ondernemers ruimte circulair te ondernemen