woensdag, februari 21, 2018

1 Disclaimer

1.1 De informatie op deze website wordt met aandacht en zorg samengesteld, dit neemt echter niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden kan bevatten. Business Channel One verder genoemd BC1® kan helaas niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. BC1® behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

1.2 BC1® kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid van de site.

1.3 BC1® mag de website op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht (laten) aanpassen of stopzetten, met of zonder voorafgaande verwittiging. BC1® is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

1.4 Eventuele beweringen en meningen die worden geuit in artikelen, mededelingen, videofragmenten en/of geluidsmateriaal zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of BC1®. BC1® kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor deze inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

1.5 Bij het zoeken naar informatie op deze website kan BC1® er niet voor instaan dat deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor u deze informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

1.6 BC1® ondersteunt en/of garandeert geen producten en/of diensten die op de website genoemd worden, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Gebruikers van deze site wordt ten alle tijde aangeraden onderzoek te verrichten en/of onafhankelijke inlichtingen in te winnen voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

2 Auteursrecht

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en/of geluidsmateriaal berusten bij BC1® of haar licentiegevers. Gebruikers mogen de inhoud van deze site slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit houdt in dat al het overige gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van BC1®. De website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website op internet is in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen BC1® haar content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is pertinent niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

3 Vrijwillige bijdragen

Wanneer een gebruiker vrijwillig bijdragen levert aan BC1® (zoals het verstrekken van afbeeldingen, foto’s, teksten, beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, enz.) als gevolg van een oproep, een verzoek of anderszins dan gelden de volgende voorwaarden. Gebruiker garandeert met het aanbieden over alle intellectuele eigendomsrechten te beschikken, waaronder ook de auteursrechten worden begrepen en vrijwaart BC1® voor mogelijke aanspraken van derden terzake. Tevens verleent de gebruiker BC1® met het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken, te bewerken en te verveelvoudigen. Dit recht kan uitgeoefend worden door middel van, maar niet beperkt worden tot, het publiceren van de bijdrage op een website en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden en door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, waaronder begrepen wordt omroepnetwerken en/of satellietzenders en/of telecommunicatienetwerken en/of enig ander nu nog onbekende vorm maar in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit.

Het is mogelijk dat u op deze website verwijzingen (links) naar andere websites aantreft. BC1® is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en/of algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

4 Links naar andere websites

Het is mogelijk dat u op deze website links naar andere websites aantreft. BC1® is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en/of algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

5 Privacyverklaring

Voor het ontvangen van de BC1® Exclusief en eventuele deelname aan videoregistraties is het noodzakelijk en/of gewenst dat uw persoonlijke gegevens geregistreerd worden.

De door u verstrekte gegevens, zowel deze die u via de website heeft ingevoerd als de gegevens die u op andere wijze aan ons doorgeeft, worden opgenomen in een gegevensbestand. Voor een optimale bescherming slaat BC1® deze gegevens op, op beveiligde (web)servers. BC1® zal uw gegevens niet aan andere partijen doorgeven.

Ontvang gratis BC1® Exclusief
Innovatieve dijkversterking IJsseldijk Goudavideo

Vernieuwde innovatieve dijkversteviging

Nieuwe normen vragen om innovatie In januari 2017 zijn door de overheid nieuwe veiligheidsnormen voor de dijken in Nederland vastgesteld. Hierdoor staan Rijkswaterstaat en de...
De 3D printer van vanPlestik maakt objecten in verschillende schaalgroottes.video

Circulair 3D printen

Echt circulair 3D printen In een atelier aan het IJ in Amsterdam is de start-up vanPlestik gevestigd. [vimeo 251037137 w=640 h=480] Hier maken de jonge ondernemers Nout...
Om meer mensen kennis te laten maken met Repairing Balance geeft Elly workshopsvideo

Preventieve methode tegen burn-out en andere mentale onbalans

Repairing Balance herstelt het mentale evenwicht [vimeo 237288378 w=640 h=480] Preventieve methode tegen burn-out In deze drukke tijden zijn er steeds meer mensen die vastlopen. Een risico...
Het eerste gelijkstroom verdeelstation.video

Eerste gelijkstroom verdeelstation in Europa

Gelijkstroom verdeelstation Dynniq Energy heeft in opdracht van Alliander, het allereerste publieke gelijkstroom verdeelstation gebouwd. Dit station staat op Lelystad Airport Businesspark (LAB), het nieuwe...